tớ muốn học 11 môn mở cho k41 Spychology ?

tớ muốn học 11 môn mở cho k41 Spychology ?
các cậu có chịu đăng ký cho tớ hông? ??
p/s cảm giác ra chiến trường của sinh viên HCMUE chính thức bắt đầu ?
đi ngủ thôi! ^^


Facebook: https://www.facebook.com/yeu.da.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *